ประกาศรับสมัครเรียน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2

รับสมัครเรียนรุ่นที่2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

เปิดการเรียนการสอน  2 รอบ รอบเช้า กับ รอบบ่าย

 รายงานตัวเรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

เปิดเรียนวันที่ 1 กันยายน 2563

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563

หมวดแฟชั่น เครื่่องนุ่งห่ม

-วิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี*เช้า

-ตัดเย็บกระโปรงสตรี*บ่าย

-วิชาเสื้อผ้าสตรี*เช้า

-ผลิตภัณฑ์งานผ้า*บ่าย

-วิชาออกแบบเสื้อผ้า*เช้า-บ่าย

-วิชาชุดชั้นในสตรี*เช้า-บ่าย

-วิชาชุดสูทสตรี *เช้า-บ่าย

หมวดวิชาเสริมสวยสตรี-บุรุษ

-ตัดผมสุภาพบุรุษ*เช้า-บ่าย

-ซอยผมสุภาพบุรุษ*เช้า-บ่าย

-ซอยผมสตรี*เช้า-บ่าย

-แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ*เช้า

-แต่งผมสตรี*เช้า-บ่าย

หมวดวิชาอาหารและโภชนาการ

-ขนมอบ*เช้า

-อาหารไทย*บ่าย

-ขนมไทย-บ่าย***สมัครเรียนที่โรงเรียนวันที่ 3 ส.ค.63

หมวดงานศิลปะ งานประดิษฐ์

-งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม*เช้า-บ่าย

-การจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก*เช้า

-การทำผ้าบาติกและมัดย้อม*เช้า-บ่าย

หมวดนวดแผนไทย

-นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ*เช้า

-นวดไทยเพื่อสุขภาพ*เช้า

ผู้เรียนสอบถามรายละเอียด โทร 02 2541401 , 02 2465769 ในวัน เวลาราชการ (09.00-16.00น)

หมวดพาณิชกรรม

-คอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศเพื่องานอาชีพ*เช้า

-อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์*บ่าย

-ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน*เช้า

หลักฐานการสมัครเรียน

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
ค่าลงทะเบียนเรียน...หลักสูตรละ 105 บาท ยกเว้นวิชาอินเตอร์เน็ตฯ 305 บาท
*กรณีสมัครเรียนระบบออนไลน์ไม่ได้ สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)

กิจกรรมบริการชุมชน

นครภัณฑ์สาขาดินแดง2

ศูนย์แสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและงานบริการ เป็นพื้นที่ให้นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนให้กับประชนทั่วไป ก่อนที่จะนำไปประกอบอาชีพของตนเอง เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00น.