ประกาศ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2

 เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 

เป็นวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

ปรับรูปแบบรอบการเรียนจากรอบเช้า-รอบบ่าย-รอบค่ำ เป็นการเรียนแบบเต็มวัน ผู้เรียนเลือกเรียนได้ 1 วิชาเท่านั้น

แนวทางการจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้แบบออนไลน์

ในวันรายงานตัวเรียนครูผู้สอนจะแจ้งรายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของรายวิชาและสถานการณ์

 รายงานตัวเรียนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563

หมวดแฟชั่น เครื่่องนุ่งห่ม

-วิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี (ครูอารีย์)

-วิชาเสื้อผ้าสตรี (ครูทิพวัลย์)

-วิชาออกแบบเสื้อผ้า (ครูศิริภรณ์)

-วิชาชุดชั้นในสตรี (ครูวิราณี)

-วิชาชุดสูทสตรี (ครูสุปรียา)

หมวดวิชาเสริมสวยสตรี-บุรุษ

-ตัดผมสุภาพบุรุษห้อง1 (ครูสัณหกิจ)

-ตัดผมสุภาพบุรุษห้อง2(ครูธนาทิพย์)

-ซอยผมสตรี (ครูเกรียงไกร)

-แต่งหน้า เกล้าผม แต่งเล็บ (ครูออนอุมา)

-แต่งผมสตรี (ครูสารินี)

 

หมวดวิชาอาหารและโภชนาการ

-คุกกี้และเค้ก 75 ชม (ครูจงกล)

-ขนมปังและพาย 75 ชม (ครูจงกล)

-อาหารไทย (ครูชลกร)

หมวดงานศิลปะ งานประดิษฐ์

-งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม(ครูลลิดา)

-งานแกะสลักชั้นสูง(ครูจิราวัฒน์)

-การทำผ้าบาติกและมัดย้อม(ครูชัญญาภัค)

หมวดนวดแผนไทย

วิชานวดตัวและนวดฝ่าเท้า ผู้เรียนสอบถามรายละเอียด โทร 02 2541401 , 02 2465769 ในวัน เวลาราชการ (09.00-16.00น)

หมวดพาณิชกรรม

-อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ (ครูศุภร)

-ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(ครูชุ่มใจ)

หลักฐานการสมัครเรียน

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ
ค่าลงทะเบียนเรียน...หลักสูตรละ 105 บาท ยกเว้นวิชาอินเตอร์เน็ตฯ 305 บาท
*กรณีสมัครเรียนระบบออนไลน์ไม่ได้ สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2)

กิจกรรมบริการชุมชน

นครภัณฑ์สาขาดินแดง2

ศูนย์แสดงสินค้า-ผลิตำัณฑ์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและงานบริการ เป็นพื้นที่ให้นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนให้กับประชนทั่วไป ก่อนที่จะนำไปประกอบอาชีพของตนเอง เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00น.