หลักสูตรจันทร์ - ศุกร์

เปิดรับสมัครเรียนวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 3/64

     โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  เปิดเรียน  20 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565  การเปิดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 อยู่บนพื้นฐาน และมาตรการ ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

เรียน จันทร์ – ศุกร์    รอบเช้า 09.00น.- 12.00 น.    รอบบ่าย 13.00 น.- 16.00 น. 

เริ่มเรียนวันที่ 20 ธันวาคม  2564  –  31 มีนาคม 2565
 การเปิดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เป็นไปตามหลักเกณณ์ มาตรการ ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา
ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักหลักสูตร

ชำระวันเปิดเรียน

1.ค่าสมัคร/ค่าบำรุงการศึกษา 105 บาททุกวิชาช่าง

2.หมวดคอมพิวเตอร์ 305 บาท

3.บางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน เช่น อาหารไทย ขนมไทย ขนมอบ การจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

เวลาเรียน

รอบเช้า  09.00-12.00 น.    รอบบ่าย 13.00-16.00 น  เรียนจันทร์-ศุกร์

เรียนรู้หลากหลายอาชีพกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมบริการชุมชน

นครภัณฑ์ สาขาดินแดง2

ศูนย์แสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและงานบริการ เป็นพื้นที่ให้นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนให้กับประชนทั่วไป ก่อนที่จะนำไปประกอบอาชีพของตนเอง เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00น.