หลักสูตรจันทร์ - ศุกร์

เลื่อนเปิดการเรียนการสอน

      เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนด    หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หลักสูตรเรียนจันทร์ - ศุกร์

หลักสูตรวันอาทิตย์

เลื่อนเปิดการเรียนการสอน

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

หลักสูตรวันอาทิตย์

เลื่อนเปิดเรียนออกไปไม่มีกำหนด ติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2  เบอร์โทรศัพท์ 02-246 5769, 02-245 1401  

คุณสมบัติผู้เรียน

1.สัญชาติไทย

2.อายุ 14 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้

หลักฐานการสมัครเรียน

1.สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว

4.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่าย

1.ค่าสมัคร/ค่าบำรุงการศึกษา 105 บาททุกวิชาช่าง

2.ยกเว้นหมวดคอมพิวเตอร์ 305 บาท

3.บางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน เช่น อาหารไทย ขนมไทย ขนมอบ การจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

เวลาเรียน

รอบเช้า  09.00-12.00 น.    รอบบ่าย 13.00-16.00 น .รอบค่ำ 17.00-20.00 น. รอบวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น

กิจกรรมบริการชุมชน

นครภัณฑ์สาขาดินแดง2

ศูนย์แสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและงานบริการ เป็นพื้นที่ให้นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนให้กับประชนทั่วไป ก่อนที่จะนำไปประกอบอาชีพของตนเอง เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00น.