บุคลากร

บุคลากร

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2)  

นางศรีพัจฌาย์ หันไชยเนาว์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดุจชญา มนเพ่งพินิจ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูผู้สอนประจำวิชา

3สุปรียา

นางสุปรียา วงศ์ว่องไว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สอนหลักสูตรชุดสูทสตรี

4จงกล

น.ส.จงกล คุณเจริญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สอนหมวดวิชาอาหารและโภชนาการ

05วิราณ๊

น.ส.วิราณี ทิพพิลา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สอนหลักสูตรชุดชั้นในสตรี,ชุดโอกาสพิเศษ

10อารีย์

นางอารีย์ ลพานุสรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สอนหลักสูตรสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี

7ทิพวัลย์

นางทิพวัลย์ ชื่นมาลา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สอนหลักสูตรผลิตภัณฑ์งานผ้า เสื้อผ้าสตรี

22ศิริภรณ์

น.ส.ศิริภรณ์ สายเสมา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สอนหลักสูตรออกแบบแฟชั่น

8ลลิดา

นางลลิดา ดวงรัตน์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สอนหลักสูตร​งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

6ชัญญาภัค

น.ส.ชัญญาภัค รัตนกำพล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สอนหลักสูตรการทำผ้าบาติกและมัดย้อม

9ศุภร

นางศุภร วิเชียรอินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สอนหลักสูตรอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

17สัณหกิจ

นายสัณหกิจ วิจิตรศีลธรรม

ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์ สอนหลักสูตรตัดผม-:ซอยผมสุภาพบุรุษ

19เกรียงไกร

นายเกรียงไกร กลิ่นเกษร

ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์ สอนหมวดวิชาเสริมสวยสตรี

ครูออน

น.ส.ออนอุมา แก้วสุวรรณ์

ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์ สอนหมวดวิชาเสริมสวย

14สารินี

นางสารินี คลังชำนาญ

วิทยากร สอนหมวดวิชาเสริมสวยสตรี

20จิรวัฒน์

นายจิรวัฒน์ กาชัย

วิทยากร สอนหลักสูตรการจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

15ชลกร

น.ส.ชลกร เหลืองเช็ง

วิทยากร สอนหมวดวิชาอาหารและโภชนาการ

21ปรีชา

นายปรีชา ภารา

วิทยากร สอนหมวดวิชานวดแผนไทย

13สุจิตรา

นางสุจิตรา อินทนพิชิต

วิทยากร สอนหมวดวิชานวดแผนไทย​

เจ้าพนักงานธุรการ

takky

น.ส.ศิริรัตน์ วะชุม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

16บังอร

นางบังอร ไวปิติ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

พนักงานอาคารสถานที่

27เล็ก

นางทิพย์วิภา เรืองเมธาทิพย์

25นอ้ย

นางปภาวี พวงมาลัย

29สุรกิจ

นายสุระกิจ กรรเจียก

001

นายเฉลิมลาภ แก้วกระจ่าง

26ตุก

นางสุพัจณีย์ จูมทอง

28เอกชัย

นายเอกพันธ์ เพ็งขุนทด

พนักงานขับรถยนต์

23บุตรชัย

นายบุตรชัย ประเมินชัย

24นาย

นายชาญณรงค์ สุทิพย์ประเสริฐ