เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์ ( VISION)“พัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศเพื่อบริการชุมชนและสังคม ”  

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “สถานศึกษาที่เป็นเลิศในการฝึกวิชาชีพ” ​

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และจิตอาสา ในวิชาชีพคหกรรม”

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510  เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักฝึกอาชีพช่างเสริมสวยและเสื้อผ้าสตรี”

บุคลากร

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) มีบุคลากร รวม จำนวน  29 คน

กิจกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน การบริการวิชาการ วิชาชีพ ออกหน่วยบริการประชาชนและสาธิตการฝึกอาชีพ การฝึกประสพการณ์วิชาชีพ

นักศึกษานำความรู้ไปประกอบอาชีพ